+639199641464

MA

MAkatugon at mapaunlad ang kurikulum batay sa konsteksto ng mga mag-aaral upang makalikha ng produktibo at kapaki-pakinabang na mamamayan ng lipunan
"MAke the curriculum relevant to produce job-ready, active and responsible citizens"